Opiskelu

  • Aikuisopiskelu on käytännönläheistä ja työelämään valmentavaa
  • Voit opiskella työvoimakoulutuksessa, omaehtoisessa koulutuksessa tai oppisopimuksella
  • Omasta tilanteestasi riippuen voit hakea erilaista rahoitusta opiskeluun, esimerkiksi työttömyyspäivärahaa, opintotukea tai aikuiskoulutustukea

TEAK on valtakunnallisesti toimiva aikuiskoulutuskeskus. Päätoimipaikkamme sijaitsee Teuvalla, Etelä-Pohjanmaalla, mutta koulutusta järjestetään eri puolilla Suomea. Opetuskielemme on pääsääntöisesti suomi, jonkin verran koulutamme myös ruotsiksi.

Kaikista koulutuksistamme löydät lisätietoa koulutuskalenterista ja koulutusalojen esittelyistä. Järjestämme paljon koulutusta myös verkossa, joihin voit hakea jatkuvasti. Lisätietoa verkkokoulutuksista.

Työttömät tai työttömyysuhan alaiset tulevat opiskelemaan työvoimahallinnon kautta. Työvoimakoulutukseen hakeudutaan TE-toimiston tai nettisivujen www.mol.fi/koulutukset kautta. Tällöin opiskelijat saavat koulutuksen ajalta työttömyysetuudet eli ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Koulutuksiin voit hakea myös omaehtoisena opiskelijana. Omaehtoinen koulutus on pääosin opetusministeriön rahoittamaa perus- (perustutkinto) tai lisäkoulutusta (ammatti- tai erikoisammattitutkinto). Eli voit opiskella tutkintoon tähdäten tai täydentää osaamistasi lyhyemmillä koulutusjaksoilla.

Teuvan ns. puu- ja huonekaluklusterin (puu, pintakäsittely, verhoilu, sisustus, teknologia) koulutusten alkamisaika on kolmesti vuodessa.

20-29-vuotiaat ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevat voivat hakea myös nuorisotakuun oppilaspaikoille. Lisätietoa nuorten aikuisten osaamisohjelmasta täällä.

Yksi mahdollinen opiskelumuoto on oppisopimus. Oppisopimuskoulutuksessa voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Oppisopimuskoulutus on tutkintoon valmistavassa koulutuksessa kestoltaan yleensä 2-3 vuotta. Ei-tutkintotavoitteisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa koulutusaika vaihtelee 4-12 kuukauden välillä. Oppisopimuskoulutukseen liittyy henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa opiskelijan aikaisempi työkokemus ja koulutus huomioidaan. Lisätietoa: oppisopimusvastaava
Kalevi Kulmala, p. 050 5240 347, kalevi.kulmala@teakoy.fi

Opintojen rahoitus

Opiskelija voi hakea koulutukseen omasta tilanteestaan riippuen erilaista rahoitusta. Kooste eri tukimuodoista löytyy mm. Opintoluotsin sivuilta

Yleisimmät tukimuodot ovat:

Työvoimakoulutuksen tuet

Työvoimakoulutuksessa olevalle maksetaan samansuuruista työttömyyskorvausta, johon hänellä olisi työttömänä oikeus. Työttömyyskorvauksen lisäksi voidaan maksaa ylläpitokorvauksia koulutuksen aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin.

Työvoimakoulutus on työhallinnon järjestämää koulutusta, joka on opiskelijalle maksutonta. Se on suunnattu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille, 20 vuotta täyttäneille henkilöille.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Lisätietoa: www.kela.fi

Opintotuki eli opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus

Lisätietoa: www.kela.fi/opintotuki

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta. Nykyisen työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä on ollut oltava vähintään vuosi ennen opiskelun alkua. Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää (ilman korotusosia).

Lisätietoa: www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuki/

Käytännönläheistä ja työssä oppimista

Opiskelu aikuiskoulutuskeskuksessa on hyvin käytännönläheistä ja työelämään suuntautuvaa. Teoriaopiskelu liittyy kiinteästi opiskeltavaan ammattiin. Koulutuksen alussa laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa kartoitetaan aikaisempi osaaminen, soveltuva tutkinto ja työllistymismahdollisuudet alalle.

Opiskeluun sisältyy työssäoppimista, joka perehdyttää työelämän käytäntöihin.

Voit kysyä lisätietoja maksuttomasta neuvontanumerostamme: 0800 944 56

Lisätietoja antavat myös:

Hannu Lakso, p. 050 3948 728 / puu- ja huonekaluala, verkko, muut koulutukset
Juha Koivula, p. 050 3763 871 / teknologia, verkkokoulutukset
Jari Viitasalo, p. 050 3948 826 / vaatetusala
Jari Hakala, 050 3948 721 / opintojen ohjaus

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@teakoy.fi
TEAKin vaihde: p. 010 3977 000
Voit ottaa yhteyttä myös koulutusalan esittelysivulla ilmoitettuun yhteyshenkilöön.