Tietoa aikuisopiskelusta

HOPSI, tutkinnot, näytöt?

Opiskelu aikuiskoulutuskeskuksessa on hyvin käytännönläheistä ja se sujuu henkilökohtaistamisen tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Opiskeluun sisältyy myös työssä oppimista, joka perehdyttää alan töihin ja työpaikan käytäntöihin.

Opiskelu ja oppiminen ovat tavoitteellista toimintaa, jossa omalla aktiivisuudella on suuri merkitys. On tär­keää asettaa oppimiselle selkeät ja merkitykselliset tavoitteet.

Työssä oppiminen tarkoit­taa työpaikalla tapahtuvaa oppimista, perehdyttämistä ja työnopas­tusta. Se on ta­voitteellista, ohjattua ja ar­vioitua opiskelua aidoissa työtilanteissa. Lähes kaik­kiin koulutuksiimme sisältyy työssä oppimista.

Tutkintotavoitteiset koulu­tuksemme perustuvat näyt­tötutkintojärjestelmään. Näyttötutkin­tojärjestelmän mukainen koulutus poik­keaa perinteisestä opetus­suunnitelmaperusteisesta koulutuksesta mm. koulu­tusten keston ja sisällön suhteen, osaamistavoittei­den ja -vaatimus­ten ollessa silti samat. Opetussuunni­telmat koostuvat yhteisestä osasta, koulutusalakohtai­sista opetus- ja/tai koulu­tussuunnitelmista sekä to­teutussuunnitelmista.

Henkilökohtaistaminen ja henkilökohtaistamis­suunnitelma

Henkilökohtaistaminen koskee kaikkea tutkintota­voitteista opiskelua. Henki­lökohtaistamisella tarkoite­taan tutkintoa suorittavan opiskelijan ohjaus-, neu­vonta- ja opetustarpeen huomioi­mista ja tarvittavien tukitoimien järjestämistä näyttö­tutkinnoissa ja tarvit­tavan ammattitaidon hank­kimisessa. Henkilökohtais­tamisen avulla opiskelusi suunnitellaan lähtökohtiesi ja tar­peidesi pohjalta.

Henkilökohtaistamisen päävaiheet ovat

  • hakeutumisvaiheen henkilökohtaistami­nen,
  • näyttötutkinnon suo­rituksen henkilö­kohtaistaminen ja
  • tarvittavan ammatti­taidon hankkimisen henkilökohtaistami­nen.

Henkilökohtainen opis­keluohjelma (HOPS)

Mikäli koulutuksesi ei sisällä tutkintoa, sinulle laaditaan hen­kilökohtainen opiske­luohjelma. Opiskeluoh­jel­man laadinnassa huomi­oidaan opiskelijan tarpeet ja edellytykset sekä työpai­kan tarpeet ja tavoitteet. Siihen kartoitetaan mm.

  • aikaisempi alaan liit­tyvä koulutuksesi,
  • työ- ja muu koke­muksesi,
  • nykyinen ammattitai­tosi,
  • käytettävät oppi­misympäristöt,
  • työssä oppimisen määrä ja laatu sekä
  • tietopuolisen opis­kelun määrä ja laatu.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen tavoit­teena on tukea ja ohjata opiskelijaa mm. opiskelussa, tutkinnon suorittamisessa, työssä oppimisessa ja työl­listymisessä. Ohjaukseen liittyy olennaisesti myös työnhakuvalmiuksien ja työllistymisen edistäminen.

Näyttötutkinnon suorit­taminen

Opiskelijan tulee tutkinto­todistuksen saadakseen suorittaa hyväksytysti tut­kinnon perustei­den mukai­nen näyttötutkinto. Näyttö­tutkinnot suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yh­teistyössä työelämän edustajien kanssa. Arvioijat muodostavat kolmikannan, jossa on oppilai­toksen, työnantajan ja työntekijäin edustaja. Ammattitaidon arvioinnissa noudatetaan kysei­sen alan tutkintotoimi­kunnan kanssa solmittua näyttötutkintojen järjestä­missopimusta ja järjestä­missuunnitelmaa sekä muita tutkintojen järjestä­misestä annettuja määräyk­siä ja oh­jeita. Pidämme tär­keänä, että opiskelijamme suorittavat tutkintoja kiitet­tävän hyvin. Tutkin­non suo­rittaminen kannattaa. Siitä on etua mm. työn haussa ja jatko-opiskeluissa.

Video näyttötutkinnon suorittamisesta (Opintopolku Youtube)